Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a menedzseri munka legfontosabb elvi és gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
az aláírás feltétele egy ZH (9. hét) 50 % feletti megírása és egy csoportosan készített házi dolgozat megfelelt szintû teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment természete és általános vonásai, irányzatok
2. Menedzsment változó környezete, tervezés mint elsõdleges funkció
3. Stratégiai menedzsment
4. Döntéshozatal, kreatív problémamegoldás, innováció
5. Szerveztek és szervezeti kultúrák
6. A szervezési funkció
7. Emberi erõforrás menedzsment, kommunikáció
8. Ösztönzési (motivációs) elméletek
9. Csoportdinamika, befolyásolási folyamatok
10. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
11. Az ellenõrzési funkció
12. Információs rendszerek menedzselése
13. Termelésmenedzsment
14. Nemzetközi menedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1993. illetve késõbbi kiadás
Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetrõl letölthetõ (BMF háló)
Ajánlott irodalom: órákon kiosztott anyagok