Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatókat felkészíteni a menedzseri munka legfontosabb gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
az aláírás feltétele egy házi dolgozat megfelelt szintû teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment természete és általános vonásai
A menedzsment gondolkodás fejlõdése
A menedzsment változó környezete
Tervezés mint az elsõdleges menedzsment funkció
Stratégiai menedzsment: tervezés hosszú távon realizálható sikerekért.
2. Döntéshozatal és kreatív problémamegoldás
Szervezetek és szervezeti kultúrák
Szervezés
Emberi-erõforrás menedzsment, Kommunikáció
A munkateljesítmények fokozásának ösztönzési (motivációs) módszerei
3. Befolyásolási folyamatok: hatalom, vezetés és a viselkedés megváltoztatása
Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment. Az ellenõrzési funkció
Információs rendszerek menedzselése
Termelésmenedzsment
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki, Budapest, 1993.
Dr. Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény a „Menedzsment” tárgyhoz. Tansegédlet, VMI, 2003.