Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnökasszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdasági ism. GVMGI1ATNF
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató gazdasági szemléletének, a gazdasági gyakorlatban való eligazodási képességének fejlesztése, a vállalkozás pénzügyeinek, finanszírozásának,
pénzügyi kapcsolatainak megismertetése, értelmezése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. ZH a 6. héten
2. ZH, a 12. héten
házi dolgozat beadása a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései. A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények.
2. A vállalat pénzügyi döntései, a finanszírozási lehetõségek, beruházási döntések, finanszírozási döntések
3. A pénzügyi tervezés, a pénzügyi teljesítmények értékelése.
4. A könyvvezetéssel kapcsolatos alapfogalmak, a leltár és a mérleg fogalma
5. Költségtervezés, eredménytervezés, likviditás, cash-flow.
6. A vállalkozás terv- és tényadatainak összehasonlítási módszerei, a kapott eredményeket értékelése
7. ZH
8. A tárgyi eszköz-gazdálkodás tervezése, fejlesztése értékelési módszerei
9. A készlet- és pénzgazdálkodás alapjai, tervezése, irányítása
10. A vállalati logisztikai rendszerek
11. A finanszírozás lehetõségei, a likviditás fenntartásának módjai
12. Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma. Az értékpapírok csoportosítása. A részvény és a kötvény fogalma, fajtái.
13. Piaci alapú finanszírozás, részvénykibocsátás, kötvénykibocsátás
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH-k alapján elért érdemjegy
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:
Az évközi jegy megszerzésének feltételei: a ZH eredmények átlaga, a házi dolgozat „megfelelt” értékû teljesítése

Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: a TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
Megajánlott jegy: elfogadott házi dolgozat és a ZH-kon összesen elérhetõ pontszám > 50%, lineáris
 
Kötelező irodalom: Az órákon feldolgozásra kiadott cikkek
Ajánlott irodalom: Losonczi Csaba-Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban kijelölt fejezetei, Juvent, 1994.