Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnökasszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdasági ism. GVMGI1ATNF
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele: a zárthelyik jegye min. elégséges, házi dolgozat beadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozási formák jellemzõi. A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
2. A vállalkozás funkcionális tevékenységei. A belsõ és külsõ források biztosításának lehetõségei.
3. A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
4. A humánerõforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai.
5. A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
6. A munkaszerzõdések megkötésére, felbontására vonatkozó elõírások, szabályok
7. A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
8. Zárthelyi dolgozat
9. Pénzügyi, számviteli alapfogalmak.
10. A finanszírozás lehetõségei, a likviditás fenntartásának módjai
11. Adózás. Társadalombiztosítás
12. Üzleti terv . Konzultáció
13. Üzleti tervek leadása
14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév lezárása, az esettanulmány és a zh. Kiértékelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
a zárthelyik jegye min. elégséges, házi dolgozat beadása
 
Kötelező irodalom: dr Csaba László - dr Elek Erzsébet –Tóth Gábor: Vállalkozásszervezés
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Válllalkozásgazdaságtan, Aula, 2004. kijelölt cikkek