Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. Kiss Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerkedjenek az adatok tárolásának, feldolgozásának megfelelõ módozataival. Tisztában legyenek a vezetõi információs rendszerek elvi és alkalmazási kérdéseivel, feltételeivel, valamint a programcsomagok általbiztosított lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. hét: zárthelyi a labor (1-5. hét) anyagából
13. hét: zárthelyi az elõadások és a labor (6-12. hét) anyagából
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
Az aláírás megszerzésének feltétele a laborvezetõ által elfogadott féléves feladat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. LAB: Adatbázisrendszerek, relációs adatbázisok, funkcionális függõség, elsõdleges kulcs
2. EA: Rendszerelmélet, rendszerszervezés, rendszerfejlesztés
LAB: Normalizáció, függõségmegõrzés, veszteségmentesség
3. LAB: Egyed-kapcsolat diagram
4. EA: Információs rendszerek
LAB: Relációs algebra, SQL
5. LAB: SQL
6. EA: Üzleti intelligencia, szakértõi rendszerek,
LAB: 1. zh.
7. LAB: Adatbányászat, SPSS
8. EA: Adatbányászat
LAB: SAP
9. LAB: SAP
10. EA: Integrált vállalatirányítási rendszerek
LAB: SAP
11. LAB: MS Navison
12. EA: Információs rendszerek biztonsága, informatikai biztonsági koncepció kialakítása.
LAB: Tudástérkép
13. LAB: 2. zh.
14. EA: zh.
LAB: Pót zh.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy megszerzéséhez az elméleti, valamint mindkét labor zh-t legalább elégséges szintûre (min 50%) kell megírni.
Az évközben írt zárthelyik eredménye nem javítható!
A zárthelyik pótlására betegség, sportversenyen való részvétel esetén van lehetõség.
A pótlás módja: A zárthelyik kizárólag Orvosi Naplószámmal ellátott orvosi igazolás, vagy sportversenyre szóló hivatalos kikérõ ellenében pótolhatóak a félév utolsó hetében.
Az évközi jegy a vizsgaidõszakban egyszer, az utolsó oktatási héten kihirdetett idõpontban pótolható.
A gyakorlatokon a megjelenés kötelezõ. Aki a gyakorlatok több mint 30%-án hiányzott, aláírást nem kap és nem is pótolhatja.
Zárthelyi dolgozatíráskor, ill. évközi jegy pótláskor a meg nem engedett segédeszközök (puska, mobiltelefon, stb.) használata, ill. arra tett kísérlet, továbbá bármilyen információcserére tett kísérlet az érintett hallgató(k) letiltását vonja maga után.
Az aláírás szorgalmi idõszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik.
Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírás feltétele az elõadás zh-k legalább elégséges szintre történõ teljesítése.
 
Kötelező irodalom: Thomas F. Wallace - Michael H. Kremzar: ERP - Vállalatirányítási rendszerek. HVG, Bp., 2006
Jeffrey D. Ullmann, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek – Alapvetés. Panem, 2008
Dr. Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfekt, Bp., 2008.
Ajánlott irodalom: Futó Iván - Molnár Bálint - Gerencsér András: Válogatott fejezetek az információmenedzsment tématõrébõl. BKÁE, 2000, Bp.
Gábor, A. és munkatársai: Üzleti informatika. Aula, 2007, Bp.
Michelberger Pál: Vállalati információs rendszerek jövõje INFORMATIKA - A GÁBOR DÉNES FÕISKOLA KÖZLEMÉNYEI 4: (3) pp. 34-41
 
Egyéb segédletek: Az elõadások anyaga a szorgalmi idõszakban megtalálható az elsõ elõadás alkalmával megadott weboldalon.