Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg az adóztatás célját és alapelveit, az adó fogalmát, az adó fajtáit, az adózók jogait és kötelezettségeit és az adóhatóságok jogait és
kötelezettségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
12. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási elvek adóalany, adótárgy fogalma, személyi, területi, tárgyi hatály fogalma
2. Az adó fogalma, típusai: közvetlen, közvetett, központi, helyi adók és egyéb adók
3. Az adórendszer, adóhatóságok (APEH, VPOP, Illetékhivatal, önkormányzat jegyzõje) jogai és kötelezettségei
4. Az adózók jogai és kötelezettségei. Adózói magatartás. Adótervezés
5. Az adókötelezettség tág fogalma: a bejelentési, a nyilvántartási vagy könyvvezetési kötelezettség. A bizonylatok kiállítása: nyugat, számla, számlát helyettesítõ okmány
6. Adó-adóelõleg fizetési, bevallási kötelezettség, önadózás, önrevízió, adatszolgáltatás, elektronikus bevallás
7. A bevétel, a jövedelem, a költség fogalma és elszámolása az adótörvény szerint
8. Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok Art.
9. Az adóellenõrzés szabályai
10. Jogkövetkezmények, szankciók
11. Az adóztatás nemzetközi története I. EK, OECD modell-egyezmény
12. Az adóztatás nemzetközi jellemzõi. II. adók és GDP összefüggése
13. EU jogharmonizációs szabályok a közvetett adókat illetõen
14. EU jogharmonizációs alapelvek a közvetlen adók területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás feltétele 1 db eredményes ZH megírása. Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Herich György: Adótan I. II. Penta Unió Kiadó Pécs 2005.
Dr. Herich György: A nemzetközi adózás, Adózás az EU-ban Penta Unió Kiadó Pécs 2006
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: Adózás alapjai I.II. Kiegészítõ anyag Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Elektronikus Jegyzet KGK. Honlap/SZVI/segítségek
 
Egyéb segédletek: APEH Honlap www.apeh.hu
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001-2000.