Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanuló képes legyen leírni egy üzleti problémát, körvonalazni a problématerületet. Azonosítani tudja a problémamegoldó mûhelyek értékeit.
A tudástérképek rajzolásán keresztül képes legyen az új fogalmi keret által gondolkodni, a friss tudásokat kontextualizálni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH sikeres megírása, tudástérképek rajzolása és prezentálása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti problémák felismerése (problémagócok meghatározása, a problématerület körvonalazása)
2. Elképzelhetetlen elképzelések (az indukció fogságában, kiszámíthatatlan „fekete hattyú” események)
3. Problémamegoldó mûhelyek (mester-inas modell, piaci és társadalmi normák kényes egyensúlya)
4. A tudásháttér feltérképezése (a szükséges tudás fogalmainak taxonómiája, a közöttük lévõ kapcsolatok vizualizációja
5. ZH, a tudástérképek bemutatása és értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH: 10 pont, tudástérkép: 5 pont
értékelés:
0-7: elégtelen (1); 8-9: elégséges (2); 10-11: közepes (3); 12-13: jó (4); 14-15: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli dolgozat, tudástérkép rajzolás és prezentálás
 
Kötelező irodalom: a Moodle rendszerbõl letölthetõ jegyzet és az elõadások letölthetõ diái
Ajánlott irodalom: Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: Az ötlettõl a sikerig. Alinea Kiadó, 2006.
Malcolm Gladwell: Kivételesek. A siker másik oldala. HVG Kiadói Zrt., 2009.
Ridderstråle, J.–Nordström, K.: Funky business. A tehetség táncoltatja a tõkét. KJK-KERSZÖV, 2010.
www.ihmc.us
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõs biztosítja, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve és a számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel és a képzési
követelményekkel.