Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Berecz József;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Tematika: A stratégia fogalma, a stratégiai tervezés jellemzõi. A stratégia szintjei. A stratégiai tervezés rendszere. A stratégiai tervezés folyamata.
Jövõkép, misszió. Környezeti és társadalmi felelõsség. Stratégiai célok. Az idõtényezõ szerepe. A stratégiai elemzés módszerei. Az erõsségek és
gyengeségek feltárásának módszerei (SWOT analízis) A vállalati környezet elemzése, elõrejelzési módszerek. Porter üzleti stratégiai modellje. Életgörbe
modellek. Versenytárs elemzés (benchmarking) Hajtóerõk és Sikertényezõk. Stratégiai akciók és folyamattervük. Kutatás-fejlesztési, szervezet
megváltoztatási akciók. Portfolió módszerek és modellek. Vállalkozások üzleti tervéhez szükséges stratégiai megfontolások. Stratégiai üzletágak
létrehozásának folyamata. Humán erõforrás-, termelési-, értékesítési-, és minõségstratégiák. A stratégiai ellenõrzés célja, folyamata és módszerei.
Tipikusan elkövetett hibák. Üzleti terv fogalma, formai követelményei. Üzleti tervhez kapcsolódó pénzügyi tervezés folyamat, cash flow tervezés, üzleti
értékelés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. hét Csoportos feladat – Egy tetszõlegesen választott hazai vállalatra vállalati stratégia elkészítése
14. hét Egyéni feladat - Üzleti terv pénzügyi terveinek összeállítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stratégiai tervezés és vezetés fogalma, folyamata, szintjei és idõtávja

Esettanulmány
2. Jövõkép, misszió, stratégiai célok

Esettanulmány
3. A környezet stratégiai elemzése, PEST(EL) elemzés, Porter féle versenykörnyezet elemezés

Esettanulmány, PESTEL elemzés
4. Stratégiai erõforrás elemzés, értéklánc elemzés, SWOT elemzés

Esettanulmány, SWOT elemzés
5. A stratégiai érdekek elemzése, érdekeltek, érintettek, érdekérvényesítés

Esettanulmány
6. Stratégiai lehetõségek azonosítása, verseny- és termékfejlesztési stratégiák

Esettanulmány
7. Stratégiai portfólió és vállalati szintû stratégiák, BCG mátrix, életgörbe modell

Esettanulmány, BCG
8. Stratégiai akciók azonosítása, vállalati stratégia építõelemei

Esettanulmány
9. Stratégiai tervezés ellenõrzési rendszere, Balanced Scorecard, stratégiai térképek

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
10. Stratégia szervezeti és kulturális összetevõi, változásmenedzsment

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
11. A 21. század stratégiaformáló irányzatai, globalizáció, e-business, hálozati gazdaság

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
12. Üzleti terv célja, formája, tartalmi követelményei

Esettanulmány
13. Pénzügyi elõrejelzés és tervezés

Pénzügyi tervezés Excelben
14. Cash flow elõrejelzés, üzleti értékelés

Cash flow tervezés Excelben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: A félév során 1 db évközi dolgozat benyújtása és prezentálása csoportmunkában, 1 db egyéni feladat benyújtása, továbbá aktív közremûködés a gyakorlatokon az aláírásért. A félévközi teljesítmény 40%-ot képvisel a tantárgy teljesítésében úgy, hogy 10% a szemináriumi aktív közremûködés, 30% a prezentáció, 40% a félévközi dolgozat és 20% az egyéni feladat részesedése. A vizsgára bocsájtáshoz minimum 50%-ban kell teljesíteni a követelményeket.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (fogalmak, teszt, példák)
A vizsgajegy két részbõl tevõdik össze. 60% az írásbeli vizsga eredménye 40% a félévközi munka alapján elért eredmény. Érvényes vizsgához minimum 50%-
os teljesítmény szükséges
 
Kötelező irodalom: Balaton Károly - Tari Ernõ (szerk.): STRATÉGIAI ÉS ÜZLETI TERVEZÉS, Aula 2008
Marosán György: A 21. század stratégiai menedzsmentje, Mûszaki Kiadó, 2006
Ajánlott irodalom: Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Varsányi Judit (Szerk.): SOKSZÍNÛSÉG A CÉGSTRATÉGIÁBAN
 
Egyéb segédletek: Elõadás prezentációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000