Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel, mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
két zárthelyi eredményes és együttes- legalább elégséges - teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás
2. Vállalkozáselméletek
3. A vállalt társadalmi szerepe
4. Marketingstratégia
5. Az innováció
6. Emberi erõforrás
7. A kontrolling
8. Vállalati pénzügyek
9. Pénzügyi stratégia
10. Pénzügyi rendszer
11. Költséggazdálkodás
12. Befektetés és finanszírozás
13. A vállalat stratégiája
14. A stratégiai menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
pótzárthelyi a szorgalmi idõszak végén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: H. Schmalen (fordította Agárdi I.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002
Rooz J.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest,2003
Ajánlott irodalom: Bárdos P.: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest,2004
Lengyel L.: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzõ Központ, 2002
Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000