Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fülöp László Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a fogyasztóvédelem legfontosabb kérdéseivel, beágyazva azt az Európai Közösség fogyasztóvédelmi politikájába. Ezen belül is a fogyasztóvédelem szûkebb és tágabb értelmezése, fogyasztóvédelmi felügyelõségek helye és szerepe, valamint a fogyasztóvédelmi törvény megismertetése és az igényérvényesítés szabályainak ismertetése. Elméleti kitekintés keretében megalapozni egy újfajta fogyasztóvédelmi szemléletet a mûszaki innováció és a termékek gyártása és értékesítése területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
az írásbeli számonkéréssel és a foglalkozásokon való feladatok konkrét megoldásával értékelhetõ módon meghatározni, hogy a hallgatók megértették-e a fogyasztóvédelem helyét és szerepét a jogrendszerben, célját az állampolgárok mindennapi életminõségének javítása érdekében
6. hét: ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fogyasztóvédelem helyes szerepe a magyar és az EU jogrendszerében Az Európai Unió jogharmonizációs irányelvei.
2. Fogyasztóvédelmi szabályozás jelenlegi helyzete a törvények és rendeletek egymásra épülése.
3. A fogyasztóvédelem civil szervezõdéseinek helyzete
4. Minõségellenõrzési rendszer és a fogyasztóvédelem összefüggései
Fogyasztók védelme természetes monopóliumokkal szemben
5. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
általános rendelkezések
6. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
- fogyasztóvédelmi szabályozás alapvetõ céljai
- a törvény hatálya
7. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
- a fogyasztó fogalma
- a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme
8. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
- a fogyasztó vagyoni érdekeik védelme
9. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
- a fogyasztók tájékoztatása, és oktatása
- a fogyasztói jogok érvényesítésének rendszere
10. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
- a fogyasztóvédelem állami, önkormányzata és érdekképviseleti rendszere, ezen belül:
= az állami intézményrendszer
= önkormányzati feladatok
= érdekképviseleti szervek
11. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül:
a fogyasztóvédelmi felügyelõség és területi felügyelõségek eljárása
12. Fogyasztóvédelmi alapjogok az EU és a magyar jog rendszerében
13. Az állami fogyasztóvédelem intézményi rendszere, a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség jogállása. (feladatai, jogállása, panaszok kezelése, fogyasztók tájékoztatása)
14. A továbbfejlõdés lehetõségek új tendenciák
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog NOVOTNI Kiadó (1940.- Ft)
Boldizs József Fogyasztóvédelmi kézikönyv
 
Egyéb segédletek: Órai tananyag, elõadáson elhangzottak és az elõadáson elhangzó jogszabályok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000