Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fülöp László Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a fogyasztóvédelem legfontosabb kérdéseivel, beágyazva azt az Európai Közösség fogyasztóvédelmi politikájába. Ezen belül is
a fogyasztóvédelem szûkebb és tágabb értelmezése, fogyasztóvédelmi felügyelõségek helye és szerepe, valamint a fogyasztóvédelmi törvény
megismertetése és az igényérvényesítés szabályainak ismertetése. Elméleti kitekintés keretében megalapozni egy újfajta fogyasztóvédelmi szemléletet a
mûszaki innováció és a termékek gyártása és értékesítése területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2. vagy 3. alkalommal ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fogyasztóvédelem helyes szerepe a magyar és az EU jogrendszerében Az Európai Unió jogharmonizációs irányelvei. Fogyasztóvédelmi szabályozás jelenlegi helyzete a törvények és rendeletek egymásra épülése.
2. Fogyasztóvédelmi szabályozás jelenlegi helyzete a törvények és rendeletek egymásra épülése. A fogyasztóvédelem civil szervezõdéseinek helyzete.
3. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül: általános rendelkezések.
4. Fogyasztóvédelmi alapjogok az EU és a magyar jog rendszerében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
a hallgatók választása szerint vagy megadott témában otthoni dolgozat készítése minimum 10 gépelt oldalon, vagy írásbeli szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Boldizs József Fogyasztóvédelmi kézikönyv AULA 1998.
Ajánlott irodalom: Fogyasztóvédelmi törvény, a többszörösen módosított 1959. évi IV. tv a Ptk.
 
Egyéb segédletek: Órai tananyag, elõadáson elhangzottak és az elõadáson elhangzó jogszabályok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000