Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a végzett hallgatók a piacgazdasági körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A tárgy segítséget nyújt a vezetõi munkakört vállaló mérnököknek, menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû feladatot, rendszerszemléletet, a különféle vezetési módszereket, technikákat, az emberi erõforrással való gazdálkodás gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 7. és a 13. héten írt zárthelyi dolgozat külön ,külön eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemzõ házi dolgozat, valamint saját CV elkészítése az utolsó órára


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
2. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
3. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények.
4. Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában
5. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák
6. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység
7. I.ZH.
8. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
9. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment.
10. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés. Benchmarking.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány
13. II. ZH.
14. Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség, igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a TVSZ szerint a vizsgaidõszakban az elsõ héten.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.:Menedzsment /Digitális tananyag , kódközlés után hozzáférhetõ/
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak (Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).

Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
IACOCCA Egy menedzser élete ,Gondolat kiadó ,Budapest,1988
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.