Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László; dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel.
A stratégiai vezetés elméletének, módszertanának, a szervezetek stratégiai viselkedésének megismerésén túlmenõen gyakorlati példákon keresztül, esettanulmányok feldolgozásával mélyíthetik el ez irányú ismereteiket. A korszerû stratégiai gondolkodás és stratégiai viselkedés nélkül sem az üzleti, sem pedig más, nem üzleti szervezetek nem lehetnek hosszú távon életképesek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása a 13. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai menedzsment lényege
2. Stratégiai menedzsment a gyakorlatban
3. A szervezetek változó környezetben
4. A belsõ erõforrások elemzése
5. Vágyaktól az érdekekig (tulajdonosok, érintettek)
6. Versenyképesség
7. A stratégiai alternatívák
8. Stratégiai üzleti egységek (SÜE/SBU=strategic business unit) és portfolió elemzések
9. Vállalati szintû fejlesztési stratégiák
10. A stratégiai döntés
11. A stratégiai célok rendszere
12. A stratégiai megvalósítása, ZH írás
13. A stratégiai változások végrehajtása
14. Információrendszer stratégia
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsgafeladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó, Budapest, 2007.
Herczeg János: Stratégiai menedzsment alapjai (oktatási segédlet)

Ajánlott irodalom: Marosán György: Stratégiai menedzsment, Cédrus Kft.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.