Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított ismeretanyagot kibõvítsék és elmélyítsék, eligazodjanak a nemzetközi pénzügyi életben. A kurzus során a hallgaatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi rendszer alapvetõ összefüggéseivel, megismerik annak bonyolult kölcsönhatásait az árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi pénzügyi kockázatok alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi rendszerének alapjaiba és mûködésébe
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 7. és a 13. héten.
Házi dolgozat elkészítése és prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak, árfolyamfajták, árfolyamrendszerek az elméletben és a gyakorlatban.
2. Nemzetközi valutáris rendszerek.
3. Pénzügypolitika és a nemzetközi pénzügyi rendszer kapcsolata. A nemzetközi kereskedelem elmélete, kereskedelempolitika.
4. A devizagazdálkodás fogalma, a fizetési mérleg szerkezete. A fizetési mérleg elemzése.
5. Nemzetközi pénzügyi és valutáris kockázatok értelmezése, kezelése.
6. Nemzetközi tõkeáramlások, közvetlen külföldi beruházások. Az FDI áramlás iránya, célja. Magyarország helyzetének elemzése.
7. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT (elõadáson)
Nemzetközi hitelezési tevékenység forrásai, szereplõi, ügylettípusok.
8. Eladósodás, az adósságkezelés módszerei. Az országok hitelminõsítése. Nemzetközi fizetési módok, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazható garanciák.
9. REKTORI-DÉKÁNI SZÜNET
10. Nemzetközi pénzügyi és fejlesztési intézmények, nemzetközi likviditás-szabályozás.
11. IMF szervezete, jellemzõi, hitelezési tevékenysége. A SDR mûködési mechanizmusa, és szerepe a monetáris rendszerben. A világbank-csoport tagjai, és feladatai. Az IMF és a világbank együttmûködése. Magyarország kapcsolata a nemzetközi pénzügyi intézményekkel.
12. Pénzügyi integrációs törekvések Európában, ECU és az EURO, Magyarország és az európai közös pénz.
Hallgatói prezentációk I.
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
Hallgatói prezentációk II.
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: A vizsga írásban történik, melynek idõtartama maximum 60 perc. A sikeres vizsga értékelése: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5). Szóbeli vizsgára nincs lehetõség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A házi dolgozat elkészítése és prezentálása, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, és/vagy nem készítették el a megadott idõpontra a házi dolgozatot, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
 
Kötelező irodalom: Décsi Jenõ: Nemzetközi pénzügyek, UNIÓ KIADÓ 2001.
Adrian Buckley: Bevezetés a nemzetközi pénzügyekbe, PANEM, 1998
Ajánlott irodalom: Lõrincné Istvánffy Hajna: Nemzetközi pénzügyek, AULA, 2004.
Lõrincné Istvánffy Hajna:Pénzügyi integráció Európába, KJK-KERSZÖV, 2001.
MNB mûhelytanulmányok
Décsi Jenõ – Gyulaffy Béláné: Külgazdasági pénzügyek, PERFEKT, 1996.