Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: Lásd mintatanterv
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek
megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
2. Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
3. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
4. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Vezetõi továbbképzés..ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév értékelésének felbontása:
 Félévi ZH : (60%)
 Félévi házi dolgozat : (40%)
*************************************************
Ez összesen: 100%
Félévközi jegy kialakítása:
88% - 100%: 5 (jeles)
75% - 87%: 4 (jó)
65% - 74%: 3 (közepes)
51% - 64%: 2 (elégséges)
0 – 50%: 1 (elégtelen
Sem a Zh sem a Házi dolgozat nem lehet elégtelen ZhPótlás TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.:Menedzsment /Digitális tananyag , kódközlés után hozzáférhetõ/
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak(Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)...
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.