Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mérnöktanár MA;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Dr. Ulrich Langanke;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek
értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a rendszeres, aktív részvétel, a 3. konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és/vagy az
otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása (utolsó konzultáció)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi kommunikáció értelmezése és összefüggésrendszere. A kommunikáció célja, kognitív és neuropszychológikus alapjai, annak kezelése/iránítása. Kommunikáció és az emberi szükségletek kapcsolta. A kommunikáció sajátossága és változékonysága. Verbális és non verbális jelzések, személyes jellemzõk. Kommunikációs zavarok, zajok. Önismeret-emberismeret, kommunikációs önismeret. A stílus. Szimpátia, empátia, elõítélet szerepe a kommunikáció folyamatába.
Egyéni és csoportos gyakorlatok.
2. A sikeres globális együttmûködés kommunikációs elemei, titkai. Az interkulturális üzleti kommunikáció mint döntõ faktor a versenyszférában. Az üzleti kommunikációt meghatarozó faktorok: mobilitás, (nemzetközi) teamwork, jogi és biztonsági aspektusok, customer service, corporate identity, IT-háttérSzemélységi profilok, tudatbázisú döntéstámogatás (KBDSS), Személységi fejlesztési tervek (PDP), az ember értékelése, kommunikáció mint �soft skill�
3. Együttmûködés és verseny a csoportokban. A konfliktus. Konfliktuskezelési technikák. Meggyõzés és befolyásolás. Az én és a többiek: Horizontális/vertikális individualista kultúrák, horizontális/vertikális kollektivista kultúrák Egyéni és csoportos gyakorlatok. Esettanulmányok:
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 � 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 � 74 %: közepes (3); 75 � 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Klein B.& Klein S. (2000): A szervezet leke. EDGE
Goleman, D (2000): Érezelmi intelligencia a munkahelyeken. EDGE
Ulrich Langanke (2009): Üzleti Kommunikáció II: ppt-prezentáció.
Ajánlott irodalom: Bolten, J. & Ehrhardt, C. (eds.) (2003): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels (német/angol)
Pinker, S. (1994): The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York (angol)
Wardhaugh, R. (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben
Sedikides, C. & Brewer, M.B. ( 2001): Individual Self, Relational Self, Collective Self. Philadelphia/PA (angol)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.