Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Fábry Györgyné dr.;
 
Előtanulmányi feltételek: Gyakorlati félév követelménye
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A fõiskolán tanult gazdasági ismeretek (marketing, vállalati gazd.tan, számvitel, stb.) gyakorlati alkalmazása játékos formában, kiscsoportos keretek
között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) Második alkalommal számot adnak a hallgatók ZH keretében a szimulációs játékról. Második alkalomra leadják a
csoportok („vállalatok”) az Üzleti stratégiát, utolsó alkalomra pedig az Üzleti jelentést egyenként 4-5 oldal terjedelemben
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a tárgyalásba. A tárgyalás fogalma. Tárgyalási helyzet értelmezése. A tárgyalás objektív és szubjektív feltételei. A tárgyalás szakaszai. A tárgyalás megszervezésében, létrejöttében való érdekeltség. A tárgyalás fizikai elõkészítése.
2. Tárgyalás és kommunikáció. A tárgyaló személye, stílusa. Tárgyalási stratégiák és taktikák. „Egyezzünk meg, hogy megegyezünk” címû oktatófilm közös megtekintése és elemzése.
3. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
4. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
5. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
6. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
7. Megadott szempontok alapján tárgyalások lefolytatása, közös kiértékelés, megbeszélés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés: A zárthelyi dolgozat eredménye, a leadott írásos anyagok és a szimulációs játék eredményébõl együttesen képzõdik a félévközi jegy. A szimulációs játék során nyújtott teljesítmény dominál az érdemjegy kialakítása során.

 
Kötelező irodalom: „ Arkhe Kalypso” elnevezésû szimulációs játék leírása