Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
 
Előtanulmányi feltételek: Legalább közép A vagy B nyelvvizsga/ szaknyelvi kurzus teljesítése. GM és KM szakosoknak szakmai idegen nyelv (angol) I. II. teljesítése
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok
aktív integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények
bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatóknak csoportosan prezentációt kell készíteniük egy adott témában. Ennek sikere az aláírás feltétele és a végsõ jegy 50%-a.Az aláírás
feltétele
továbbá az órákon a TVSZ-ben elõírt megjelenés és aktív részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jelenkori környezeti problémák
2. Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai
3. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai
4. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
5. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
6. Környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
7. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik.
8. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
9. Fogyasztói csoportok szegmentálása környezettudatosság alapján.
10. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
11. Környezettudatos fogyasztói mozgalmak: az önkéntes egyszerûség , tudatos vásárló egyesületek.
12. Környezetbarát szabályozás. EU elõírások, hazai törvények és elõírások.
13. Dolgozatok prezentálása
14. Dolgozatok prezentálása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy a zárthelyi dolgozat és a prezentáció eredményének összevonásával, a következõ módon adódik:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-74 pont közepes
75-86 pont jó
87-100 pont jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozat megírása a 13. héten. Ez max. 50 pontos
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga és a hallgatók rendelkezésére bocsátott cikkek.