Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Marketing kommunikációs ismeretek elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3. konzultáció ZH + házidolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció fogalma, értelmezése.
A reklám fogalma, funkciója. A reklámüzenet, a reklám struktúrája.
A kommunikációs folyamat értelmezése. A célközönség meghatározása. Az üzenet megtervezése.
A reklámeszközök és reklámhordozók. A nyomtatott reklám.
Nyomtatott reklámeszközök a tömegkommunikációban.
2. A reklámfilm sajátosságai, jellemzõ eszközei, alkalmazási területei.
Az elektronikus reklámhordozók jellemzõi, sajátosságai. A rádióreklám.
A televíziós reklám.
A kiállítás és a vásár, mint reklámeszköz sajátosságai, szegmentációs elõnyei. A csomagolás szerepe.
Reklámlélektan, a fogyasztói csoportok, a fogyasztói magatartás, a fogyasztó személyisége.
3. A vállalati image és image stratégia.
A reklámpiac szereplõi, a magyar és nemzetközi reklámpiac sajátosságai.
A reklámprogram kidolgozása és menedzselése. A reklámcélok megfogalmazása, a reklámköltségvetés, a reklámüzenet, a médium kiválasztása.
A reklám hatékonyság- és eredményvizsgálata. A reklámetika és a reklámozás jogi szabályozása. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házidolgozat és a ZH átlagaként félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: P. Kotler: Marketing management. Mûszaki, Budapest, 1998.
Móricz É. –Téglássy T.: Kreatív tervezés a reklámban. BKE, Budapest, 1997.
Fazekas I. – Harsányi D.: Marketingkommunikáció. Szókratész Külg-i Akadémia, 2001.
Hoffmann M. – Kozák Á. – Veress Z.: Piackutatás. Mûszaki, 2000.
M. K. Malhotra: Marketingkutatás. Mûszaki 2001.
Ajánlott irodalom: Kajdiné Suhajda Zsuzsanna: reklámjogi és reklámetikai kézikönyv. KJK, Budapest, 1999.
D. Ogilvy: A reklámról. Park, Budapest, 1999.