Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Farkas András Oktatók: Dr. Farkas András;
 
Előtanulmányi feltételek: Ajánlott: Matematika I., II., III. és Vállalkozásgazdaságtan I. II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a termelõ és szolgáltató folyamatokat a termelés stratégiai és operatív tervezését és módszereit, a hagyományos és a modern gyártási rendszereket továbbá, hogy fejlessze mûszaki és gazdasági probléma megoldási és számítástechnikai készségeiket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Elõadások és gyakorlatok rendszeres látogatása. Utóbbi kötelezõ és a TVSZ szerint ellenõrzött.
2-3 db. évközi feladat határidõre történõ benyújtása ami egyben a félév végi aláírás feltétele is.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése modellezéssel. Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése lineáris programozással, a termékösszetételi probléma.Termelõ/Szolgáltató rendszerek mûködésének tervezése lineáris programozással, a szállítási probléma.
2. Termelõ/Szolgáltató rendszerek környezetének feltárása. A termelési rendszerek karakterisztikus jellemzõi. Termelési stratégia kialakítása és végrehajtása. A gyártástervezés feladatai. Gyártási folyamattervezés. Termelékenység és mutatószámai.
3. Kapacitástervezés, kapacitásszámítás, kapacitáselemzés. Átfutási idõ tervezése. Karbantartás, üzemfenntartás. Aggregált termeléstervezés. Munkanormázás, mérés. Készletgazdálkodás tervezése, készletszintek meghatározása.
4. Készletgazdálkodási modellek. Gazdaságos sorozatnagyság. Biztonsági készletek meghatározása. Szükséglettervezési rendszerek: MRP I., MRP II. Éppen idõben (Just-in-Time) termelési és szerelõrendszerek.
5. Szinkronizált gyártás. Rugalmas gyártórendszerek. A jövõ gyárai. Vállalati folyamatok újraformálása (BPR). Zárthelyi dolgozat megírása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai I. Mûegyetemi Kiadó. 2001. (ill. újabb kiadások)
Farkas András: Termelésmenedzsment-OR . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Farkas András: Termelésmenedzsment-POM . Tansegédlet (Kézirat). BMF VMI 2008.
Ajánlott irodalom: Koltai Tamás: A termelésmenedzsment alapjai II. Mûegyetemi Kiadó. 2004. (ill. újabb kiadások)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása megfelel az ISO 9001 szabvány 4. fejezet 4.1-4.20 pontjaiban foglaltaknak.