Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Mozsár Lívia;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1A5LC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómia kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást
segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti
és
megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való részvétel nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket. Kiadott témalistából a leírt követelmény alapján 5-10 oldalas
kézzel írt
beadandó dolgozat készítése. Határidõ a házi dolgozatra: Utolsó konzultáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplõk jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzõi. Ár- és jövedelemrugalmasság. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzõi. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre.
2. Vállalat, vállalkozás, vállalkozási formák. A termelés technikai – gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. Rövid és hosszú távú költségfüggvények. A különbözõ profit-fogalmak értelmezése.
3. A piactípusok jellemzõi. A verseny jellege és formái különbözõ piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) monopol- és oligopol piac esetén. A fogyasztói többlet alakulása monopólium esetén.
4. A termelési tényezõk piacának jellemzõi. A tõkepiac sajátosságai. A reáltõke értékelésének különbözõ módjai. A munkapiac sajátosságai. Az értékpapírpiac jellemzõi, szerepe. A föld és ingatlanpiac.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A házi dolgozat értékelése pontozással történik, maximálisan 50 pont adható a dolgozatra. Amennyiben a dolgozat a nem éri el legalább az 50%-ot, úgy az aláírás nem adható meg a hallgatónak. A házi dolgozat egyszeri pótlására a vizsgaidõszak elsõ hetének a végéig van lehetõség.
Ha a dolgozat eléri a szintet, akkor a házi dolgozat eredménye 10%-ban számít be a vizsgajegybe a vizsgaidõszakban.
Az írásbeli vizsgán szerezhetõ maximális pontszám értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kiadott témalistából 5-10 oldalas kézzel írt beadandó dolgozat készítése.
A konzultációkon való részvétel nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000