Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságot szerez a tudományos kutatás módszertanában, folyamatában. Sikeres félév esetén képes lesz önálló kutatási terv kidolgozására, és a kutatás késõbbi lefolytatására is. Jártasságot szerez a szakirodalom keresésében, feldolgozásában, megfelelõ hivatkozásában, kritikus szemmel tekint majd és értékel publikációkat, képes azokat szelektálni. Megismeri a legfontosabb módszertani technikákat és elemzési eljárásokat, képes lesz kutatás folyamatát és a kapott adatokat megfelelõen elemezni és publikálni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokon való aktív órai munka feltétele a tárgy teljesítésének. A hallgatónak meghatározott idõpontig, megadott formában egy kutatási tervet kell összeállítania. A kutatási terv beszámít a végsõ értékelésbe.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A tudományosság feltételei. Etika a tudományban. Deduktív és induktív következtetés.
Gyakorlat: Laikus kontra tudományos. Kutatás és üzleti tudományok. Mitõl lesz tudományos egy kutatás? Etikai és erkölcsi szempontok a kutatásban.
2. Elõadás: A kutatás folyamata. Tervezés. Kutatási terv. Kutatási kérdések, témaválasztás.
Gyakorlat: Témaválasztás. Ötletelést serkentõ technikák. A megfelelõ téma kiválasztása.
3. Elõadás: Szakirodalmazás, releváns szakirodalmak gyûjtése, feldolgozása. Források. Cetlizés.
Gyakorlat: Kulcsszavak és definíciók. A pontos kutatási kérdés megfogalmazása. Esetleges hipotézisek.
4. Elõadás: Szekunder adatok gyûjtése és feldolgozása. Hivatkozási rendszerek. Plágium.
Gyakorlat: Szakirodalmi és szekunder források online és offline elérhetõsége. A talált szakirodalom megfelelõ feldolgozása.
5. Elõadás: Induktív vagy deduktív technika és a hozzárendelhetõ módszerek. Definíciók,
Gyakorlat: Szakirodalom és szekunder adatok feldolgozása, hivatkozási rendszerek. A megfelelõ hivatkozás elsajátítása. (Online technikák)
6. Elõadás: Modell és mérés kérdésköre. Kvalitatív és kvantitatív technikák összevetése.
Gyakorlat: A kutatási probléma konkretizálása a szakirodalom ismeretében. A kutatási kérdéshez rendelhetõ módszertani technikák. Modell.
7. Elõadás: Célpopuláció, mintavétel. Reprezentativitás.
Gyakorlat: A célpopuláció és a mintavételi keret meghatározása. Mintavételi eljárások. A reprezentativitás biztosítása.
8. Elõadás: Kvalitatív technikák. Interjú és fókuszcsoport.
Gyakorlat: Kvalitatív technikák. Forgatókönyv (guide) és interjúvázlat készítése. Tippek és trükkök.
9. Elõadás: Kvantitatív technikák. Kérdõív, megfigyelés.
Gyakorlat: Kvantitatív technikák, kérdõívszerkesztés. Megfigyelés. Online kérdõívszerkesztés.
10. Elõadás: Speciális, összetett eljárások. Eset és esettanulmány, kultúrközi összehasonlítások.
Gyakorlat: Kvalitatív adatok tisztázása, rendszerezés, adatelemzési technikák. QNVivo és textmining.
11. Elõadás: Adatgyûjtés, adattisztítás. Adatok felvitele és elõkészítése.
Gyakorlat: Adatgyûjtés. adattisztítás. Kvantitatív adatelemzési módszerek. Excel.
12. Elõadás: Adatelemzés. Statisztikai módszerek.
Gyakorlat: Adatgyûjtés. adattisztítás. Kvantitatív adatelemzés SPSS segítségével.
13. Elõadás: Prezentáció és publikáció. A tudományos munka részei (címválasztás, absztrakt).
Gyakorlat: Értelmezés, következtetés, a kapott eredmények megfelelõ publikálása. absztrakt írása. Prezi és PowerPoint.
14. Elõadás: Összegzés, kérdések és konzultáció. A leadott kutatási tervek értékelése.
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A végsõ érdemjegy: az aktív órai részvétel és órai munkák, a szorgalmi idõszakban beadott kutatási terv minõsége és az utolsó héten megírt zárthelyi dolgozat együttese alapján alakul ki. Maximálisan szerezhetõ 100%. Az érdemjegyek kialakítása az alábbiak alapján történik:
Érdemjegy
0 % - 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
A pótlásra, javításra a vizsgaszabályzatban megadottak szerint van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Ghauri P. – Gronhaug K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban, Akadémiai Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Hoffmann M. – Kozák Á. – Veres Z. (több kiadás): Piackutatás, Mûszaki Kiadó
Szokolszky Á. (2004): Kutatómunka a pszichológiában, Osiris Kiadó
Babbie E. (több kiadás): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó
Malhotra N. K. (több kiadás): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó
Adott módszertanhoz kapcsolódó szakkönyvek pl. Vicsek L. (2006): Fókuszcsoport, Osiris Kiadó vagy SPSS és QNVivo kézikönyvek
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.
 
Egyéb segédletek: A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.