Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgató el tudja helyezni a konfliktuskezelési eljárások palettáján ezt a sikeres,és a munka világában is egyre népszerûbb módszert, és tisztában legyen annak nemzetközi hátterével, illetve hazai jellemzõivel. A szelíd konfliktuskezelés bizonyos elemeinek megismerésére is sor kerül annak érdekében, hogy ezeket a hallgatóság majd saját szakterületén is tudja alkalmazni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A konfliktus definíciói, formai és tartalmi tipológiája.
2. Konstruktív és destruktív konfliktusok.
3. Hagyományos konfliktuskezelési módszerek.
4. Erõszakmentes kommunikáció.
5. Alternatív vitarendezési módszerek.
6. A mediáció folyamata, területei.
7. Munkaügyi közvetítés külföldön.
8. Munkaügyi Közvetítõi és Döntõbírói Szolgálat.
9. Munkaügyi mediátorok. Kibõl lehet és kibõl lesz közvetítõ?
10. A presztízs, az információs aszimmetria, és ami mögötte van
11. Szociális partnerek.
12. Munkaügyi eset: I
13. A mediálható esetek általános jellemzõi, feltételei vs. nem mediálható esetek.
14. Munkaügyi eset: II.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele: Az elõadások rendszeres látogatása. Írásbeli vizsga értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Sáriné Simkó Ágnes (szerk.) (2012): Mediáció. Közvetítõi eljárások. HVG Orac Kiadó
Ajánlott irodalom: Lovász Gabriella (2012): Labour mediation and dilemmas of mediators. Proceedings of FIKUSZ. Symposium for Young Researchers. Bp.: ÓE. 12, 2012, pp 21-28.
http://www.kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/02_Lovasz_Gabriella.pdf
Berki Erzsébet (2009): Illuziók és kiábrándulások. Sztrájkok és más direkt akciók 2008-ban.
Lovász Gabriella – Neumann László (2006): Social partners evaluate role of mediation and arbitration service. European Industrial Relations Observatory.