Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Dr. Horváth Katalin; Brükcner Özséb; Vámos Imre;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSM12MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésû (példa min. 40%, elmélet min 40%) megírása. Az elõadások és a gyakorlati órák látogatása kötelezõ! A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés (könyvelés, mérleg, eredmény-kimutatás)
2. Immateriális javak, Tárgyi eszközök
3. Immateriális javak, Tárgyi eszközök
4. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, Készletek
5. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, Készletek
6. Követelések, Pénzeszközök
7. Szünet
8. Aktív-passzív idõbeli elhatárolások
9. Saját tõke, Céltartalékok
10. Kötelezettségek
11. Kötelezettségek
12. Költségelszámolás,
Mérleg, Eredménykimutatás
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ha a félévközi jegy megszerzésének követelménye nem teljesül, akkor a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van pótlásra. Az írásbeli indokolt esetben kiegészül szóbeli számonkéréssel.
Az osztályzatok a következõképpen alakulnak:
0-50%-ig elégtelen (1), minimum követelmény: példák: 40%, elmélet 40%
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban, SALDO (kijelölt anyagrészek)
Ajánlott irodalom: Számviteli törvény