Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Szilágyi Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, megismertetni a hallgatókat a beruházások finanszírozási lehetõségeivel a magánforrásoktól kezdve az uniós forrásokig. A tantárgy
három oldalról közelíti meg a lehetséges finanszírozási módokat. Saját erõbõl történõ finanszírozási források témakörében megismerkednek a
hallgatók a hatékony pénzügyi tervezés technikáival, a tervezést segítõ elemzési módszerekkel, és a kötvénykibocsátás szabályaival. A banki,
pénzügyi piaci források, garanciák témakör a leginkább ismert, és a legelterjedtebb tõkeszerzési formával foglalkozik, megismertetve a tantárgy
hallgatóival a hitelezési folyamat
szakaszait és buktatóit, a hitelkérelem összeállításának és elbírálásának menetét, valamint a kölcsönforrások bemutatása után ismerteti a
bankgarancia fogalmát, igénylésének mentetét. Az állami és EU-s források témakörben megismerkedhetnek a hallgatók az állami támogatások
formáival, a támogatott hitelkonstrukciókkal, az állam által nyújtott garanciákkal, valamint az Európai Uniótól származó forrásokkal, finanszírozási
lehetõségekkel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon és a gyakorlaton való részvétel KÖTELEZÕ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 - A Házi dolgozat határidõre történõ leadása és annak prezentálása az aláírás feltétele.
 - A Házi dolgozat elkészítése (2 fõs csoportokban) legkésõbb a szorgalmi idõszak 7. hetéig illetve prezentálása esettanulmány formájában
a szorgalmi idõszak 8. hetétõl. Az esettanulmány elkészítése is az aláírás megszerzésének feltétele! Az esettanulmány nem határidõre történõ
elkészítése és leadása nélkül a hallgató letiltásra kerül!
 - A félév során két írásos zárthelyi a 7. és 13. héten.
 - A zárhelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
 - Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett, az aláírás
megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése és az esettanulmány leadása és
prezentálása.

 A félévközi követelmények számítása:
 35% 1. zárthelyi dolgozat (35 pont)
 35% 2. zárthelyi dolgozat (35 pont)
 10% beadandó dolgozat (10 pont)
 20% prezentáció (10 + 10 pont)

 - A félév és a zárthelyi dolgozatok értékelése a tantárgy tananyagából (szerzett pontok a megszerzett pontok %-ában)
0 - 50% elégtelen (1)
51 - 62% elégséges (2)
63 - 74% közepes (3)
75 - 86% jó (4)
87 - 100% jeles (5).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektfinanszírozás makrogazdasági környezete.
2. A projektek fogalma, a projektfinanszírozás fogalma. A sikeres projektfinanszírozás tényezõi.
3. Projektek kialakítása és menedzselése. A projekttársaság.
4. A projektek pénzügyi tervezésének alapjai, a pénzügyi terv kidolgozása. Pénzügyi modellezés.
5. A projektfinanszírozás csatornái
Hitel- és kötvénypiaci alapfogalmak, a két forma hazai sajátosságai.
6. PPP. Közbeszerzés.
7. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
8. A hitelezõkkel való együttmûködés.
9. A projekt megállapodás során tisztázandó kérdések
10. Projektszerzõdések – fõ- és kiegészítõ szerzõdések
11. Finanszírozási kockázatok. Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában. Projektkockázatok becslése.
12. A projektfinanszírozás jövõje, és a lehetséges változások.
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy, 2 db zárthelyi dolgozat, és Házi dolgozat leadása és prezentálása
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektfinanszírozás, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: - E.R. Yescombe: A projektfinanszírozás alapjai, PANEM, 2008
- Hitelügyletek – A bankárképzõ felsõfokú bankszakmai kurzusának távoktatási anyaga, Nemzetközi Bankárképzõ Központ, 1995.
- Sóvágó Lajos: Hitelbírálat, UNIÓ KIADÓ, 2001.
- Baka Istvánné – Bánfi Tamás – Sulyok-Pap Márta: Pénzügytan II. SALDO, 1994.