Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozás piacának jellemzõit. Ismerjék meg a piackutatás, fogalmát, helyét, szerepét a vállalkozás
életében. Ismerjék meg az adatgyûjtés módszereit, és tudjanak piackutató feladatokat kitûzni, szükség esetén elkészíteni. Ismerjék az adatok
feldolgozásának, értelmezésének módszereit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja.
Két beadandó elkészítése 20-20%
Prezentáció: 10%.
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése 40%
Órai munka 10%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Piac- és marketingkutatás alapjai, a marketing információs rendszer, szekunder kutatás elmélete
2. Marketingkutatás folyamata, kutatási terv
3. Szekunder kutatás elõnyök, hátrányok, felhasználási terület
4. Szekunder adatok információk feldolgozása
5. Kvalitatív eljárások elmélete
6. Fókuszcsoportos interjú, adatelemzés
7. A kvantitatív megkérdezéses eljárások
8. Kérdõív szerkesztés szabályai, kérdõív kérdéstípusai
9. Megfigyelés, kísérlet
10. Primer információk feldolgozása, kódolás
11. Primer információk feldolgozásának elmélete, adatelemzés
12. Hallgatói prezentáció
13. Zárthelyi dolgozat
14. Hallgatói prezentáció
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás BA – MSC, egyetemi jegyzet, Szent István Egyetem, 2008
Ajánlott irodalom: Tamus Antalné Dr.: A marketingkutatás gyakorlata, Saldo Kiadó, Budapest 2011
Malhotra, Naresh K. – Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 2009