Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci mûködésérõl, a marketingtevékenység menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja.
Zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése
A vizsgajegy 3 komponensbõl áll össze: évközi aktivitás 10%, évközi feladatok 40%, vizsgajegy 50%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing koncepciók, értékteremtési folyamat
2. A marketing erõforrások optimális szétosztása, portfolióelemzés
3. Marketingtervezés folyamata, stratégiaalkotás. A programok tervezésének és végrehajtásának lépései
4. Fogyasztói magatartás és szervezetközi kapcsolatok
5. Célpiaci marketing, szegmentálás, pozicionálás, a differenciálás folyamata
6. Versenykörnyezet elemzése, versenytényezõk, versenystratégiák
7. Zárthelyi dolgozat
8. Termék és márka, szolgáltatások
9. Árképzés kérdései, az árak szerepe a marketing-mixben, az árváltozások hatásmechanizmusa
10. A csatornadöntések befolyásoló külsõ, belsõ tényezõk. A disztribúciós rendszerek fejlõdési trendjei. A franchise rendszerek szerepe az értékesítési hálózatokban.
11. A marketingkommunikációs döntések és marketing-költségvetés kapcsolata. Hatékonyság és hatásosság növelésének összefüggései a marketingkommunikációban
12. Integrált marketing kommunikáció irányítási kérdései
13. Szervezeti megoldások a marketing területén
14. Jogi környezet és etikai kérdések a marketingmenedzsmentben
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Kotler P.- Keller, K.L.: Marketing management, Akadémiai Kiadó, Budapest 2006