Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a marketingkutatás elméleti, módszertani megalapozása, továbbá gyakorlati alkalmazás a kereskedelmi marketing területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (50 pontból legalább 25 pont). A megjelenést az elõadásokon, illetve
szemináriumokon a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingkutatás elméleti megközelítés, a marketingkutatás folyamata
2. Marketingkutatás tervezése
3. Szekunder kutatás
4. Kvantitatív módszerek – megkérdezés, tartalomelemzés
5. Mintavételi eljárások
6. Mérés, skálák típusai, alkalmazhatósága
7. Kérdõív szerkesztés
8. Kvalitatív módszerek – mélyinterjú, fókuszcsoport, kísérlet, megfigyelés
9. Adatelemzés módszertana I.
10. Piackutató cég választása, briefing; Marketingkutatás a gyakorlatban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
91-100 pont jeles
79-90 pont jó
66-78 pont közepes
51-65 pont elégséges
50- 0 pont elégtelen
A hallgatók a 10. gyakorlaton elõvizsgát tehetnek.
 
Kötelező irodalom: Malhotra, Naresh: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
Ajánlott irodalom: Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009