Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Ferenczi Éva Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidõre történõ beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az elõadáson közli az elõadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és az összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentõsége, énkép
Attitûd, elõítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret jelentõsége
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése
4. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
Szituációs feladatok
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és
kísérõlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs
technikák
10. A szerzõdés szempontjai - Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben? A tárgyalástechnika címû film megtekintése és megbeszélése
11. Kommunikáció hazánkban és külföldön - Kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. 2. zárthelyi dolgozat
13. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika címû film megtekintése
Szituációs feladatok, tesztek
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:

 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Animula, 2000.
Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? 2003
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova 1996
Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzõmûvészeti Kiadó 2006
Pálinkás Jenõ: Üzleti kommunikáció LSI Oktatóközpont, 2000