Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidõre történõ beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az elõadáson közli az elõadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
Az önismeret jelentõsége, énkép és a tárgyalás hatékonysága
Attitûd, elõítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése
Tárgyaláson történõ részvétel
4. Szituációs feladatok- tárgyalás egyeztetett szempontok alapján Megbeszélés, elemzés
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és
kísérõlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs
technikák
10. A tárgyalástechnika címû film megtekintése és megbeszélése
11. Kommunikáció hazánkban és külföldön - Kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. 2. zárthelyi dolgozat
13. Állásbörze- gyakorlat, Prezentációk megtartása
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001

Ajánlott irodalom: Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei. Animula, 2000.
Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997
Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova 1996
Katona Mária - Szabó Csaba: Kommunikáció - Üzleti kommunikáció Képzõmûvészeti Kiadó 2006
Pálinkás Jenõ: Üzleti kommunikáció LSI Oktatóközpont, 2000