Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András; Véghné dr. Vörös Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG22GLB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ Világgazdasági és integrációs ismeretek révén a nemzetközi gazdasági kapcsolatok mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások látogatása kötelezõ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Világgazdaságtan kialakulása. A külkereskedelemben realizálható elõnyök. Külkereskedelmi politikák. Külkereskedelemben használatos mutatók. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. A nemzetközi kereskedelem intézményi szabályozása.
2. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. Aranystandard rendszer.
Az aranydeviza rendszer lényege, mûködése. Árfolyam-politika.
Nemzetközi pénzügyi szervezetek. Munkaerõ-áramlás. Tõkeáramlás.
3. Portfolió beruházások. A magyar tõkebeáramlás jellemzõi.
Eladósodás a világgazdaságban. Kiigazítási politikák.
Magyar eladósodási folyamat. Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben. .
4. Nemzeti fejlõdés és versenyképesség a mai világgazdaságban. Gazdasági növekedés és fejlõdés a világgazdaságban. Világgazdaság az ezredfordulón.
A világgazdaság térbeli szervezõdése. Transznacionális vállalatok. Átalakulás a világgazdaságban.
Regionális integrációk. Az európai integrációk rövid története.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhetõ el, a sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
Értékelés
0-49% elégtelen (1)
50-61 % elégséges (2)
62-73 % közepes (3)
74-85 % jó (4)
86-100 % jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Medve András – Pappné Nagy Valéria: Világgazdaságtan és EU (Szemelvénygyûjtemény)
Ajánlott irodalom: Világgazdaságtan Perfect 2007 Szerkesztette Blahó András
Külgazdaságtan Aula 1999 (szerkesztette Tóth Tamás)
UNI-JÓ sorozat kazettái
EU-terminológia, alapszerzõdések és értelmezések (CD)