Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKGS22NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások ismertetése. A menedzsment és szakterületi eljárásainak összefoglalása, a gyakorlati teendõk elsajátításának alapjainak elsajátítása. Az elméleti ismeretek esettanulmányokon, példákon történõ begyakorlása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh. Dolgozat írása.
Folyamatosan: Példamegoldások, gazdaságossági elemzések, esettanulmányok készítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdálkodó egységek jellemzõi. Jellegzetes erõforrás-termék kapcsolatok. Az erõforrások csoportosítása.
2. Költség és eredmény kontrolling. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása. A költségek elszámolása. Kalkulációs eljárások.
Példamegoldás.
3. A fedezeti költségszámítás. Költségreagálások. A költségreagálások számszerûsítése. Termékszerkezet kialakítása. Termékekre és a vállalkozás egészére vonatkozó számítások.
4. A befektetésekkel kapcsolatos számítások. Megtérülés illetve hozam számítások.
5. A gazdálkodó egységek eredmény-kimutatása, fõbb értékelõ mutatói.
6. Rendszertani, szervezési alapok. Az iparvállalat, mint gazdasági rendszer.. Információelméleti alapok. A döntési folyamat elemei. Szellemi alkotó technikák.
7. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A vállalkozások választható formái.Vállalkozás alapítás, a vállalkozásk megszûnése.
8. A gazdálkodó egységek választható szervezeti formái. Statikus és dinamikus szervezetek.
9. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment, marketing menedzsment.
10. A termelés menedzsment. A gyártás tervezése. A termelés tervezése rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén.
11. Az anyaggazdálkodás menete, feladatai.Forgóeszközök, forgóeszköz lekötés. Készletszintek számítása.
12. Minõségmenedzsment. Minõségdíj modellek. Minõség és megbízhatóság. Környezet menedzsment.
13. Zh. Írás.
14. A zh. Kiértékelése, pótzh írása, a félévi ismeretek összefoglalása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai László: Vállalkozás-gazdaságtan BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. lehotai lászló: Vállalkozás-gazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: ChikánA. Vállalatgazdaságtan. Aula. Bp. 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.