Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPE11VLM
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat, és eligazodjon a
finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, Belsõ finanszírozási formák.
2. Külsõ finanszírozási formák, tõkeáttétel, átlagos tõkeköltség számítás
3. Beruházások finanszírozása, beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes, BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta, Mûködési cash flow számítás
4. Pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatások / passzív és indifferens ügyletek
5. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások, aktív ügyletek
Hitelezés, hitelképesség, Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok, faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Bp. Saldo, 2001
Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások OE jegyzet,Bp,2011