Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi- és államelméleti ismeretanyag elsajátítása, amelyre építve a hallgatók számára lehetõvé válik a magyar jogrendszerben való
eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány- és polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogcsaládok, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrások.
2. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség, a cselekvõképesség, jogalanyok. Jogalkalmazás.
3. Alkotmányosság, Alaptörvény. Az Alaptörvény által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állam fogalma, alapvetõ funkciói.
4. Az állami szervezetrendszer: az államhatalmi szervek, az államigazgatási szervek rendszere – feladataik, mûködésük. Az alapvetõ jogok, az alapvetõ jogok biztosa.
5. Az igazságszolgáltatás és az ügyészségek, az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevõszék. A nemzeti vagyon, a Magyar Nemzeti Bank. A helyi önkormányzatok.
6. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jog forrásai, a Ptk. Az abszolút és a relatív szerkezetû jogviszonyok. A polgári jogi jogviszony.
7. Dologi jog: a tulajdonjogi jogviszony. Birtok, birtokvédelem.
8. Dologi jog: a tulajdonjog megszerzése, megszûnése.
9. Kötelmi jog: a szerzõdéses jogviszony, a szerzõdések közös szabályai –
a szerzõdésjog alapelvei, a szerzõdés létesítése, módosítása, megerõsítése és biztosítása.
10. Kötelmi jog: a szerzõdés érvénytelensége, a szerzõdés teljesítése, a szerzõdésszegés, a szerzõdéses jogviszony megszûnése.
11. Kötelmi jog: szerzõdéstípusok; a polgári jogi kártérítési felelõsség.
12. Társasági jog. A gazdasági társaságok közös szabályai – alapelvek, alapítási szabályok, a létesítõ okirat tartalmi elemei.
13. Társasági jog: a gazdasági társaságok szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályok, a gazdasági társaságok megszûnése.
14. Az eddigi ismeretek rendszerezése, valamint: magyar alkotmánytörténet, az állam – és kormányformák.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A feladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbelire nincs lehetõség, a dolgozatra kapott érdemjegy maga a félévközi jegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog (Typotex, 2008.)
Alaptörvény
2010. évi CXXX. tv. a jogalkotásról.
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl.
2011. évi CLXI. tv. a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól.