Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Vass György;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi- és államelméleti ismeretanyag elsajátítása, amelyre építve a hallgatók számára lehetõvé válik a magyar jogrendszerben való
eligazodás, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány- és polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség, a cselekvõképesség, a jogalanyok.
2. Az Alaptörvény helye és szerepe a magyar jogrendszerben. Az Alaptörvény által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állam fogalma, alapvetõ funkcióik. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az államhatalmi szervek és feladataik. Az Országgyûlés. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselõ-testületek.
3. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük. Az államigazgatási eljárás. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevõszék).
4. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése, a közös tulajdon és a használati jogok.
5. A szerzõdéses jogviszony. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A polgári jogi felelõsség.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog (Typotex, 2008.)
Alaptörvény
2010. évi CXXX. tv. a jogalkotásról.
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl.
2011. évi CLXI. tv. a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról.
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól.