Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projekt alapok áttekintése után az oktatási cél a különbözõ projekt fajták megoldásának vezetésével, vezetésével, irányításával megismertetni a
hallgatókat. Ilyenek a beruházások, technikai fejlesztések, termékszerkezet átalakítások, kisebb projektek üzemeltetése. sikeres programok
megvalósításához szükség van egyéni és csoportmunkára, a szaktudások összehangolt irányítására, valamint az erõforrások összehangolására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Házi dolgozat határidõre történõ leadása az aláírás feltétele.
- A félévközi követelmények számítása:
- 30% - 1. zárthelyi dolgozat,
- 30% - 2. zárthelyi dolgozat
- 20% - beadandó dolgozat
- 20% - prezentáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projektek alapfogalmai.
2. Projekttipológia.
3. A projektek környezete, projektszervezetek
4. Projektek tervezése
5. Projektek értékelése
6. ZÁRTHELYI DOLGOZAT I.
Strukturált finanszírozási termékek. A strukturált finanszírozási ügylet menete és szereplõi.
7. SZÜNET
8. A projektfinanszírozás, mint speciális finanszírozási forma.
9. Projektszerzõdések.
10. Ingatlanfinanszírozás. Kivásárlásfinanszírozás.
11. Strukturált finanszírozási ügyletek pénzügyi menedzselése
12. ZÁRTHELYI DOLGOZAT II.
13. PÓTZHÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Két eredményes zh, beadott projekt feladat.
Pótlás a TVSZ elõírása szerint.
 
Kötelező irodalom: - Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Projektek menedzselése, egyetemi jegyzet, ÓE-KGK (elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: Erich Verzuh: Projektmenedzsment, HVG 2006
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszere összhangban van a szak követelményeivel. A bekövetkezett változások figyelembevételével a tananyag
folyamatos karbantartásáról gondoskodunk.