Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a marketingszemléletet a környezetbarát beállítódással képesek legyenek összehangolni a hallgatók. A környezeti szempontok
aktív
integrálása a vállalat marketingdöntéseibe igazi kihívás, amihez a tárgy igyekszik segítséget adni a nemzetközi és hazai kutatási eredmények
bemutatásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során egy házi dolgozatot kell készíteni, mellyel max. 50 pont szerezhetõ. Ennek határideje a szorgalmi idõszak 11. hete (péntek 12 óra-
beérkezési határidõ!), a dolgozatot kinyomtatva kell eddigre eljuttatni a GTI titkárságára a nevemre, ez késõbb nem pótolható . Ebbõl minimum 25-
öt kell
elérni ahhoz, hogy a hallgató aláírást szerezzen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Jelenkori környezeti problémák
2. Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai
3. A hagyományos marketing kritikái
4. A környezetbarát marketing definiálása a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Fejlõdésének állomásai
5. Környezetbarát marketing elõzményei és lehetséges zöld marketingstratégiák. Zöldrefestés.
6. Környezetbarát magatartás definiálása – szûkebb és tágabb értelmezés
7. Környezetbarát fogyasztók: kik õk? A demográfiai jellemzõik. pszichográfiai jellemzõk szerepe az azonosításukban.
8. Környezetbarát marketing-mix: környezetbarát termék – létezik-e ilyen? Védjegyhasználat kérdései.
9. Környezetbarát marketing-mix : marketingkommunikáció
10. Egy hazai kutatás eredményei a környezetbarát fogyasztói magatartás következetességének témakörében. Kutatási problémák és megoldásuk.
11. Divat, tervezett avulás szerepe
12. Esettanulmányok
13. Zárthelyi dolgozat (utolsó konzultáción)
14. Zárthelyi dolgozat pótlása (14. héten)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ezen kívül az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, mellyel 50 pont szerezhetõ. Az év közbeni írásbeli házi dolgozat és a zárthelyi eredménye együtt adja az érdemjegyet.
Érdemjegy:
0-49 elégtelen
50-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
A zárthelyi dolgozat pótlása a 14. héten lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Az elõadás anyaga és a hallgatók rendelkezésére bocsátott cikkek.