Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Mechatronikai mérnök MSc;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
6.hét I. zárthelyi
14.hét II. zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti gazdaságtan alapfogalmai, tárgya, a szervezet, az üzleti vállalkozás, a vállalat fogalma. Az üzleti vállalkozás alapvetõ célja
2. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái (a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv, a Szövetkezeti Törvény tükrében).
3. A vállalati mûködésben érdekeltek (érintettek) szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ és külsõ érdekeltek.
4. A külsõ érdekeltek. Az üzleti vállalkozások piaci környezete. A piac fogalma, kialakulása, mûködését befolyásoló tényezõk.
5. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói.
6. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, mint külsõ érdekeltek. A természeti környezet.
7. Az üzleti döntések alapjai. A döntési szituációk, paraméterek, alternatívák, célalkotás. A döntési folyamat
8. Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések. A tervek rugalmassága, összehangolása, idõhorizontja. Stratégiai tervezés.
9. Az emberi erõforrással való gazdálkodás. A személyzeti funkciók történeti fejlõdése. Az emberi erõforrás tervezése
10. Termelés és szolgáltatás. A termelés jellemzõi, termelési ágak, azok szerepe és jelentõsége a GDP elõállításában
11. Beruházások fogalma, elkülönítése a pénzügyi befektetéstõl. A beruházás nemzetgazdasági forrásai, a kamat, tõkekereslet és kínálat összefüggései.
12. Szervezeti döntések. A szervezeti struktúra kialakítása. Hatáskör-megosztási rendszer, a munkakörök kialakítása
13. Pénzügyi tervezés. A tõkeszükséglet meghatározása
14. Ellenõrzési döntések, mint az információszerzés és kiértékelés eszköze. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80 perc. A félévi aláírás és félévközi jegy feltétele a zh eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli teszt
 
Kötelező irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, Aula Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Nagy Imre Zoltán.
The Role of Legal Forms in Professional Football
ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 10:(4) pp. 209-227. (2013)
Nagy Imre Zoltán
A munkavállalói elkötelezettség a vállalati eredmény legfõbb forrása
In: Nagy, I. Z. (szerk.)
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III.: tanulmánykötet
Budapest: Óbudai Egyetem, 2013. pp. 7-34.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000