Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek mûködésének az egyén és a csoport szempontjából történõ megismerése. A hallgatók az elõadások során megismerkednek a
szervezeti magatartás témaköreivel, és kiselõadásokon keresztül bizonyítják elméleti jártasságukat az általuk választott témában. A gyakorlatok célja az
elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása szimulációs játékok, csoportfeladatok és esettanulmányok segítségével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csoportmunka, prezentáció.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A tantárggyal kapcsolatos tudnivalók
2. Egyén a szervezetben
3. Csoportok a szervezetben
4. Motiváció
5. Kultúra
6. Hallgatói prezentációk
7. I. negyedéves vizsga
8. A hatalom forrásai
9. Klasszikus leadership elméletek
10. Modern irányzatok
11. Konfliktusok a szervezetben
12. Változás a szervezetben
13. Hallgatói prezentációk
14. II. negyedéves vizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi teljesítmény és a két negyedéves vizsga alapján.
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008
Szöveggyûjtemény
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000