Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti smeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Évközi feladatok beadása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr. LehotaiLászló:Vállalatgazdaságtan. BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan Aula 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja