Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bujdosó László Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A könnyûipari mérnök szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat a modern innováció elméleti és gyakorlati módszereket, amelyekkel egy vállalat versenyképesség fejlesztésének innováció tervezési és megvalósítási folyamatai a vezetés számára hatékonyan alkalmazhatók, azzal a fõ céllal, hogy a vállalati menedzsment döntések a fejlesztések oldaláról megalapozottak, eredményorientáltak legyenek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6., 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
házi dolgozat idõbeni leadása(14.hét)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az innováció menedzsment feladatai, vállalati szerepe
2. A mûszaki fejlesztés stratégiája és taktikája
3. Termékpolitika, termékstratégia, termékszerkezet
4. Beruházások innovációja
5. Az innovációs folyamatok tervezése
6. Az innovációs magatartás megvalósításának hatékony lépései
7. Az innovációs magatartás megvalósítási hatékonyságának értékelõ eljárásai
8. Életgörbe, életciklus innovációk
9. Operatív és taktikai innovációk
10. Az innováció menedzsment gazdaságtana
11. Az innovációs rendszerek komplexitása, menedzsment különösségek
12. Minõség- innováció menedzsment
13. Marketing- innovációk menedzsmentje
14. A hatékony innovációs magatartás ajánlásai Innovációs példák, tematikák, tanulságok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a 6., 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Gyakorlaton és otthon elkészítendõ házi dolgozat idõbeni leadása(14.hét)
A pótlás módja: lásd TVSZ
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. Házi dolgozat 30 %.k-ban számít be a félévközi jegybe. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
A sikeres félévközi jegy érdemjegye: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni.(pót ZH a 14. héten.)
 
Kötelező irodalom: Dr. Iványi Attila Szilárd – Dr. Hoffer Ilona: Innovációs menedzsment. Aula Kiadó, Bp. 1997.
Ajánlott irodalom: Szerk: Dr. Pakucs János-Dr. Papanek Gábor:Innováció menedzsment kézikönyv ,Budapest 2006
Forrás: http://www.innovacio.hu/tanulmanyok_pdf/innovacio_menedzsment_kezikonyv.pdf

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint