Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: Kormány Eszter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a vállalati komplex információrendszerek tervezésérõl, felépítésérõl, bevezetésérõl és mûködtetésérõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ a részvétel a 9. 10. 11. 12. 13. 14. elõadásokon.
Elõadások beadásának határideje: 2011.11. 04. A elkészített feladatot a megadott határidõig az egyetem elearning rendszerébe kell feltölteni!
Téma, amibõl választani lehet:
Egy konkrét integrált vállalti in

rmációs rendszer bemutatása
Integrált információs rendszer bevezetése egy kiválasztott vállalatnál
Üzleti folyamatmenedzsment eszköz és felhasználási területének bemutatása
Üzleti intelligencia eszköz és felhasználási területének bemutatása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati gazdálkodás és informatika kapcsolata.
2. Információs rendszerek fejlõdése
3. Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon
Kis-, középvállalati megoldás, SBO, sERPa
4. Nagyvállalati megoldások, módszerek SAP R3,
Vállalatokon túlmenõ üzleti folyamatok, Új dimenziók – SCM, CRM, Marketplace
5. Integráció
Rendszerek bevezetése, módszertanok
6. Üzleti folyamatmenedzsment informatikai támogatása
Aris
7. Vezetõi információs rendszerek
Adattárház, OLAP rendszerek
8. Adatbányászati eszközök
9. ZH
10. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
11. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
12. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
13. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
14. Hallgatói elõadások részvétel kötelezõ!!!
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Határidõre elkészített elfogadott elõadás, valamint a hallgatói elõadásokon való részvétel.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tanult anyagból írásbeli vizsga. Az elõadásért kapott érdemjegy 50%-ban beszámít.
 
Kötelező irodalom: Dr. Orosz Gábor Tamás: Integrált vállalatirányítási rendszerek SAP üzleti folyamatok ÓE-AREK 8001 Székesfehérvár 2013 (elektronikus jegyzet)
Ajánlott irodalom: Thomas F. Wallace Michael H. Kremzar ERP – Vállalatirányítási rendszerek. HVG könyvek 2006
Fajszi Bulcsú – Cser László: Üzleti tudás az adatok mélyén BME, Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar, Információs és Tudásmenedzsment Tanszék : 2004.
Adrian Payne: CRM kézikönyv HVG kiadó 2007
Jiawei Han, Micheline Kamber : Adatbányászat Koncepciók és technikák PANEM 2004
Sántáné-Tóth Edit, Bíró Miklós…. Döntéstámogató rendszerek PANEM 2008
 
Egyéb segédletek: Elõadások anyaga PPT fájl formájában a belsõ hálózatról letölthetõ.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékelésébõl származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az elõadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeirõl évenkénti értékelést végzünk, errõl feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelõs által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.