Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Mérnök informatikus MSC;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A korábbi ismeretanyagra építve, azt koncentrikusan bõvítve a hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással
és piaccal, azok gazdasági, társadalmi összefüggéseivel, mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a
vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6.hét I. zárthelyi
14.hét. II. zárthelyi
A zárthelyi dolgozatok idõtartama: 80 perc. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a zh eredményes (50%+1 pont) megírása, valamint a
gyakorlatokon való aktív részvétel. Ennek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti gazdaságtan alapfogalmai, tárgya, a szervezet, az üzleti vállalkozás, a vállalat fogalma. Az üzleti vállalkozás alapvetõ célja, a vállalat küldetése, szerepe a bõvített újratermelésben
2. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái (a Társasági Törvény és a Polgári Törvénykönyv, a Szövetkezeti Törvény tükrében).
3. A vállalati mûködésben érdekeltek (érintettek) szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. Belsõ és külsõ érdekeltek. A tulajdonosok, managerek és munkavállalók szerepe
4. A külsõ érdekeltek. Az üzleti vállalkozások piaci környezete. A piac fogalma, kialakulása, mûködését befolyásoló tényezõk. A piaci mechanizmus, a piaci struktúra.
5. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói. A gazdaságirányítás alaptípusai, a direkt és indirekt irányítás.
6. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, mint külsõ érdekeltek. A természeti környezet.. I. Zárthelyi dolgozat.
7. Az üzleti döntések alapjai. A döntési szituációk, paraméterek, alternatívák, célalkotás. A döntési folyamat.
8. Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések. A tervek rugalmassága, összehangolása, idõhorizontja. Stratégiai tervezés. A stratégia szerepe és tartalma.
9. Az emberi erõforrással való gazdálkodás. A személyzeti funkciók történeti fejlõdése. Az emberi erõforrás tervezése.. Vezetõ tisztségviselõ és beosztott munkatárs munkaszerzõdésének megkötése, munkaviszony megszüntetése, egyéb munkaügyi jogi aktusok, a Munka Törvénykönyve legfontosabb szabályai tükrében. Konkrét munkaszerzõdések, felmondások, visszahívások bemutatása, gyakorlati feldolgozása.
10. Termelés és szolgáltatás. A termelés jellemzõi, termelési ágak, azok szerepe és jelentõsége a GDP elõállításában.
11. Beruházások fogalma, elkülönítése a pénzügyi befektetéstõl. A beruházás nemzetgazdasági forrásai, a kamat, tõkekereslet és kínálat összefüggései.
12. Szervezeti döntések. A szervezeti struktúra kialakítása. Hatáskör-megosztási rendszer, a munkakörök kialakítása.
13. Pénzügyi tervezés. A tõkeszükséglet meghatározása. Belsõ finanszírozás. Finanszírozás saját tõkébõl.
14. Ellenõrzési döntések, mint az információszerzés és kiértékelés eszköze. A controlling, mint a tervezés és ellenõrzés szintézise (feed forward és feed back), mint a vezetés alrendszere. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése. Összefüggés a mérleg és eredmény-kimutatás között. Számviteli kötelezettség. II..ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000