Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Horváth Tamás;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni azt, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni kezdetben beosztottként, majd vezetõként leendõ munkahelyükön. A kurzus segítséget nyújt a leendõ menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû követelményeket, a rendszerszemléletet, a különféle menedzsment módszereket, technikákat, különösen az emberi erõforrással való bánásmód, illetve gazdálkodás elméleti és gyakorlati megoldásait
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Menedzsment elméletek, funkciók. Az emberi viselkedés

Gyakorlat: Menedzsment elmélet és gyakorlat (esettanulmány)
2. Elõadás: Motivációelméletek, modellek: tartalomelméleti, folyamat-elméleti, Porter-Lawler féle modellek.
3. Elõadás: Szervezeti magatartás, menedzser magatartás, a hatalom forrásai és érvényesülése

Gyakorlat: Motiváció a gyakorlatban
4. Elõadás: A konfliktus természete, folyamata, konfliktus menedzsment.
5. Elõadás: Vezetési stílusok. Döntés-központú vezetési stílusok. (Lewin, Likert, Tannenbaum-Schmidt modellek)

Gyakorlat: Vezetés és kommunikáció
(film)
6. Elõadás: Személyiségközpontú vezetési stílusok. (Michigan és Ohio egyetemek, Blake-Mouton)
7. Elõadás: Kontingencia elméletek és modellek. (Fiedler, Hersey-Blanchard, Vroom-Yetton)

Gyakorlat: Vezetõi magatartás, a hatalom (esettanulmány)
8. Elõadás: Vezetési stílusok és menedzser magatartás a gyakorlatban
9. Elõadás: Menedzsment elvek.
Management by rendszerek. (MBP, MBO, MBE)

Gyakorlat: Vezetési stílus a gyakorlatban. (film)
10. Elõadás: Változás menedzsment. A változás jellege, folyamata, változásvezetés.
11. Elõadás: Vállalkozás életciklus menedzsment

Gyakorlat: Konfliktusmenedzsment (esetleírás)
12. Elõadás: Növekedés és üzemméret optimalizálás menedzsment
13. Elõadás: Egyensúly- és válságmenedzsment

Gyakorlat: Életciklus menedzsment a kritikus helyzetekben
14. Elõadás: A szervezeti kultúra. Nemzeti kultúra, szubkultúrák. Interkulturális menedzsment.
Új vállalkozások és kultúrák.
Interkulturális kommunikáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli belépõ + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Menedzsment mérnöki ismeretek. AMICUS Kiadó Budapest, 2009
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest, 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000