Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: Adózás alapjai, GSVAI1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szak hallgatói ismerjék meg a magyar adórendszer jellemzõit, és sajátítsák el az adószámítások, és adóbevallások módszereit. Szerezzenek
jártasságot az elektronikus bevallások elkészítésében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar adórendszer jellemzõi, SZJA jellemzõi, adó megállapítása, bevallása
2. A Társasági adó alanyai, sémája, adó kiszámítása, kedvezmények
3. Az ÁFA jellemzõi, alanyai, alapja, mértéke, ÁFA alanyi és tárgyi adómentesség, számítási módszerek, ÁFA bevallása
4. A helyi adók alanyi, fajtái, és egyéb adók. Az Art. szabályai
5. Az EU jogharmonizációs szabályai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
1db eredményes ZH megírása (elmélet + példák).
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Külön szám ADÓ,
Dr. Herich György: Adótan. Penta Unió Kiadó, Pécs, 2013.
Dr. Herich György: Adó 2013 Teszt és példatár. Penta Unió Kiadó, Pécs, 2013.
Dr. Bencsik Mária: Adózási ismeretek Oktatási segédlet. Elektronikus jegyzet. ÓE KGK
Ajánlott irodalom: ADÓ CD. HVG.
 
Egyéb segédletek: Nav.gov.hu; www.penta.hu; http://hvg.hu; http://adozona.hu
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.