Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Berecz József;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Forgó eszköz gazdálkodás.
Amortizáció normák az adótörvényben.Készletszámítások.
2. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése.
Munkaügyi esettanulmány. Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok.
3. Beruházás gazdaságossági számítások.
Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
4. Költségszámítás. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Feladatbeadás, értékelés
Költségszámatás, kalkuláció.
Vállalati mérleg bemutatása, elemzése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan - Amicus Kiadó Budapest 2011.
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan - Amicus Kiadó Budapest 2011.
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan - Aula Budapest 2008.
Chikán A. - Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje - Aula Budapest 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000