Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Marosi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan I. GSVVG1G4NC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett. Tematika: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása és megtérülése. Forgóeszköz
gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése, költségek számítása. Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás
gazdaságossági vizsgálatok. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
11.12. ZH
13.14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
Gyakorlat: Erõforrás gazdálkodás
2. Elõadás: Tárgyi eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: Értékcsökkenés számítás
3. Elõadás: Forgó eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: Forgóeszköz számítás
4. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás
Gyakorlat: Létszámtervezés
5. Elõadás: Gazdaságossági vizsgálatok
Gyakorlat: Költségszámítás, kalkuláció
6. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság
Gyakorlat: Beruházás gazdaságossági számítások
7. Elõadás: Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Gyakorlat: Likviditás számítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011..
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 2011.
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 2008.
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 2006..
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000