Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Makó Ferenc Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A személyes tanulási stílus diagnosztizálása, a hatékony és eredményes tanulási módszerek/ technikák megismerése/ gyakorlása
Az eredményes tanulást növelõ cselekvési képességek formálása
Felkészítés a szakirodalom, források elemzésére, önálló kutatási tevékenység tervezésére, lebonyolítására, értékelésére
A hallgatók váljanak képessé egyéni kutatási eredményeik értelmezésére, közlésére
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét :Az elméleti ismeretek ellenõrzése zárthelyi dolgozattal, kettõ beadandó esettanulmány.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tanulás az információs társadalomban -A tanulás motivációja Tanulási szokásaink - Személyes tanulási képességeink - Tanulási stílusok
Tanulási problémák tanulási feltételek -A különbözõ tudományok, tantárgyak sajátosságai, azok hatékony tanulási módszerei, technikái
2. A jegyzetelés technikája -A tanulási képességek fejlesztése- Tanulásunk attitûd jellemzõi – Az önszabályozó tanulás
A kutatás metodikai kérdései – A szakirodalom tanulmányozása-
Kutatási stratégiák (induktív és deduktív kutatások )
3. A kutatási terv készítése
Kutatási feladattervek prezentációja
Tanulási elméletek, tanulási modellek
4. Zárthelyi dolgozat
Kooperatív tanulás- A problémára orientált tanulás- eLearning alapú tanulási stratégiák – A számítógépes adatelemzés módszerei


5. Az önálló tudományos munka ( Pl.: kiselõadás, TDK dolgozat, szakdolgozat ) elkészítésének lépései- Kutatási beszámolók prezentációja és értékelése PowerPoint program használatával
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Kettõ beadandó esettanulmány, egy zárthelyi dolgozat pontszámából kialakított jegynek megfelelõen történik az értékelés.
Pótlás módja: TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Majoros Pál: A kutatásmódszertan avagy Hogyan írjunk könnyen jól jó diplomamunkát? Nemzetközi Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1997. ISBN 963 19 4144 2
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan: Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez Metódus- Tan, Budapest, 2007. ISBN 963 216 623
Ajánlott irodalom: Bognár Emese, Dr. Donga György, Molnár Sándorné: A diplomadolgozat elkészítése ( Módszertani útmutató ), Budapest, Külkereskedelmi Fõiskola, 1982.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 1991.
Falus Iván: Statisztikai módszerek pedagógusok számára Okker Kiadó, 2000.
György Zoltán: Tanulás felnõtt korban Oktatáskutató Intézet, 2003.
Gyulai Zsuzsannna: Tanulásmódszertan: érettségizõknek, felvételizõknek Talentum Oktatási Stúdió, Budapest, 1995.
Kálmán Anikó: Tanári szerepek – tanulási stílusok: A felnõtt tanulás folyamata OKKER, Budapest, 2006.