Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Marosi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése, egyidejûleg
azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébõl felmerülõ döntés-elõkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és
szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és
becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Középponti problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és
teljesülésének vizsgálata.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele a 10 és 13. hét között zárthelyi megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi gazdaságtan célja és módszere
2. A vállalati nyereségérdekeltség a vállalat értéke
3. Befektetés – megtérülési követelmény
4. Beruházás gazdaságossági számítások
5. Belsõ megtérülési ráta A tõkeszerkezet hatása a cég kockázatára és piaci értékére
6. Költségek
7. Költségek II.
8. Termékgazdaságosság és árak II.
9. Termékgazdaságosság és árak III.
10. Termékgazdaságosság és árak IV.
12. Munkaidõ kihasználás mutatói
13. Hatékonyság, és a termékszerkezet-változás jellemzõi
14. A költségszámításon alapuló döntések
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó 2008
Ajánlott irodalom: Francsovics Anna: Controlling – Elmélet és módszertan 2009
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001.2000