Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a CRM ügyfélkapcsolat kezelés világába. Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, melyekbõl a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. A tárgy nagy arányban gyakorlat orientált. A kurzus résztvevõi képet kapnak a CRM üzleti szemléletû megközelítése által arról, hogy mit nyújthat és mit nem képes nyújtani a CRM a szervezeteknek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció készítése, évközi feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Approaches of Customer Relationship Management. The origins, rise, role and types of CRM.
2. The need for a CRM strategic framework. Business strategy and customer strategy. CRM strategy development.

3. CRM case study

4. Data mining. The multi-channel process. Channel strategies.
5. Value creation process.
6. CRM case study
7. CRM case study

8. The performance assesment process. Balace Score Card.

9. CRM case study

10. Organizing for CRM implementation.
11. Change- and project management.
12. CRM case study. Summary.
13. Student presentations.
14. Student presentations.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában (2-3 fõs csoportokban) prezentáció készítése, és elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladaton elérhetõ pontszám 40%-ának elérése.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: Kijavított vagy új feladat leadása az elérhetõ pontszám legalább 50%-ának elérése.

A vizsgajegy megszerzésének feltételei: Írásbeli záróvizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében. A vizsgaidõpontokat és az egy alkalommal vizsgára bocsátható hallgatók számát a tantárgyfelelõs oktató és az érintett hallgatók képviselõi együtt határozzák meg.


Az érdemjegy kialakításának módja: Az év végi érdemjegy a vizsgán és a prezentációval megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):
A vizsga 60%-os, az évközi feladat 40%-os súllyal szerepel.

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Parragh Bianka (2010): Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, KGK, Vállalkozásmenedzsment Intézet
Adrian Payne (2007): Handbook of CRM – Achieving Excellence in Customer Management, Elsevier

Ajánlott irodalom: www.crm.lap.hu
www.ugyfelszolgalatok.com